Шүүхийн тамгын газар захиргааны удирдлагын дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 6-12 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг тухайн шүүх дээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; шүүхийг өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах; шүүхийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавих; шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх; шүүхийн бичиг хэрэг, захидал харилцаа, шуудан, архивын үйл ажиллагааг зохион байгуулах; шүүхийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ авах; .хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах, зөөвөрлөх.

Мэдээлэл лавлагааback to homepage

Мэдээлэл лавлагаа, архивын мэргэжилтэн Н.Эрдэнэчимэг

Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны гол зорилт нь: Шүүхийн үйл ажиллагаа, шийдвэрийг олон түмэнд ил тод, хүртээлтэй, нээлттэй байлгах явдал юм.

Шүүхийн байгууллагын ажлыг олон нийтэд мэдээлэхийн ач холбогдол нь:  Иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ухамсарыг төлөвшүүлэх, шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд зөв ойлгуулах, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэх, хууль тогтоомжийг тогтмол, шуурхай сурталчлах, тайлбарлан танилцахад төдийгүй, шүүн таслах ажиллагааны журмаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгод бүрэн нийцсэн ихээхэн ач холбогдолтой ажиллагаа юм.

 

Тус шүүхийн мэдээлэл лавлагаа нь : Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2002 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн шүүхийн “мэдээлэл лавлагааны ажилтан” гэсэн орон тоотойгоор 2003 оноос ажиллаж эхэлсэн.

ШЕЗ-ийн 2007 оны 68 дугаар тогтоолоор “Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны албаны ажиллах журам”-ыг баталж гаргасны дагуу өөрийн шүүхдээ Тамгын хэлтсийн даргын тушаалаар 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй “мэдээлэл лавлагааны орон тооны бус алба”-ыг 2008 оны 1 дүгээр сараас  байгуулан, жил, улирлын төлөвлөгөөтэйгээр ажилладаг.

Тус шүүхийн мэдээлэл лавлагааны алба нь шүүхийн үйл ажиллагаа, шийдвэрийг олон түмэнд ил тод хүртээлтэй, нээлттэй байлган, шүүн таслах ажиллагааг оролцогчдын төдийгүй, олон нийтийн хүртээл болохуйцаар хүргэх боломжтой цахим сан байгуулж, дотоод мэдээллийн системд техник  хэрэгсэл ашиглан шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг шүүгч, ажилтнуудад шуурхай хүргэн, гарын авлагаар хангаж  байгаагаас гадна электрон аргаар дамжуулан мэдээлэл солилцох ажиллагааг хэрэгжүүлэн , ил тод байх зарчмыг баримтлан иргэдийн сонирхсон мэдээллээ олж авах боломжийг буй болгож, иргэдийн өөрийн шүүхдээ итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэн, иргэдтэй шүүхээ холбох гол ГҮҮР нь болж ажиллаж байна.

Тус шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнээр 2003 оноос А.Нарантуяа, Д.Одонтунгалаг нар ажиллаж байсан ба 2008 оноос Н.Эрдэнэчимэг ажиллаж байна.

Мэдээлэл лавлагааны утас: 70272421

Contacts and information

Хас банк: 5001196835

Social networks

Most popular categories

© 2015 Төв аймгийн ШҮҮХ IT Одонтунгалаг зохиов.